Byggnaderna på ett jorbruk

Vad är en jordbruksfastighet?

En jordbruksfastighet kan bestå av flera olika byggnader. En del jordbruk har stora maskiner som kräver speciella byggnader där dessa kan tryggt förvaras medan andra har mindre maskiner där det räcker med ett stort garage. Mangårdsbyggnaden är den byggnad som använd som bostad medan ekonomibyggnader är de speciella byggnader på jordbruksfastigheten som används för produktion på gården. En jordbruksfastighet är en egendom som består av mer än en hustomt. Alla dessa egendomar klassas automatiskt som jordbruksfastighet.

Termen ekonomibyggnad avser byggnader som finns för jordbruk men även skogsbruk eller därmed jämförlig näring. Dessa byggnader ingår inte i självständiga företag så som ett stall där travverksamhet bedrivs, mejeri eller konserveringsfabrik.

Byggnaderna jorbruk

På en jordbruksfastighet hittar du bland annat magasinsbyggnader och ladugårdar. Magasinsbyggnader är gårdens skattkammare som används för förvaring av bland annat säd och foder. Ladugården är ofta en friliggande byggande där kreatur såsom kor och grisar förvaras. Häststall räknas dock inte som en ekonomibyggnad tillhörande ett jordbruk. Att ha hästar ses antingen mer som en hobby eller en kommersiell verksamhet snarare än som ett jordbruk.

En annan viktig ekonomibyggnad är garage där olika typer av jordbruksmaskiner förvaras.

Traditionella jordbruksbyggnader

Tidigare var det vanligt att det fanns en byggnad för varje ändamål som fanns på jordbruket, exempelvis, så fanns det ofta ett speciellt traktorgarage. Olika delar av landet har traditionellt haft olika typer av ekonomibyggnader och dessa har placerats på olika ställen på jordbruksfastigheten för att på bästa sätt ta till vara på naturgeografiska förhållanden. Många ekonomibyggnader har förlorat sin tidigare funktion och det finns idag mängder med övergivna magasin, småfähus och kvarnar utspridda på jordbruksfastigheter runt om i landet.

Ladugården var ursprungligen den plats kring vilken svinhus, fårhus och lador placerades. Under 1800-talet så placerade dessa under ett och samma tak. Idag har många av dessa gamla ladugårdar byggts om och de hyser inte längre vare sig djur eller foder. Ladugårdar har förvandlats och används som förråd såväl som kontor.

Fäbodar är en annan typ av jordbruksfastighet som har varit vanligt förekommande i de nordligaste delarna av landet, exempelvis Värmland, Jämtland och Ångermanland. Fäbodar är en samling av stugor och fähus. Många fäbodar har tyvärr förfallit men en del används numera som fritidsboende.

Förvaring av stora och mindre maskiner

Idag har en lantbrukare ofta en mer omfattande samling av traktorer och andra jordbruksmaskiner och hangarlikande maskinhallar och lagerbyggnader byggs ofta för att kunna rymma dessa större maskiner på ett och samma ställe.

Maskinhallar där du förvarar större jordbruksmaskiner finns i en rad olika utförande och storlekar. Det finns bland annat redan färdiga maskinhallar som du kan installera men även företag som låter dig rita din egen. Väggblocksystem gör det enkelt att designa en färdig lösning som är lätt att sätta ihop som en byggsats. Moderna maskinhallar har ofta lösningar som motverkar att genomträngande fukt och kondens bildas. Denna typ av lösningar ökar livslängden på maskinerna och minskar kostnaderna för reparationer.

Ofta har en gård ett antal mindre jordbruksmaskiner som inte behöver lagras i en stor maskinhall. Ett garage med bra dörrar kan här vara en utmärkt lösning. Idag finns det många kreativa och funktionsmässiga löningar på garageportar så att det går enkelt och smidigt att plocka ut och ställa in mindre jordbruksmaskiner.

Om du funderar på att köpa port så gäller det att välja rätt modell för platsen. Tänk på faktorer så som kvalitet, säkerhet och bekvämlighet. Porten på en jordbruksfastighet ska klara av våra nordiska väderförhållanden som varierar mellan varma soliga sommardagar och riktigt kyliga vinterdagar. Hög fuktighet leder lätt till fukt- och mögelskador. Små jordbruksmaskiner kan vara mycket dyra att köpa in och det är viktigt att skydda dessa på bästa möjliga sätt vare sig du bor i Vilhelmina i norra delen av landet eller Linköping i södra delen av vårt avlånga land.